انواع مخزن
مخزن میکسردار و پایه دار
مخزن ثابت
مخزن متحرک
مخزن میکسردار ثابت